Komenda Powiatowa PSP w Lubaczowie

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ w LUBACZOWIE


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie jest jedną z 25 komend powiatowych/miejskich podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, obejmującej swą jurysdykcją teren województwa podkarpackiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Działa na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 96 z 2006r., poz. 667 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143, poz. 1037).

Organizację i zasady funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie zabezpiecza teren powiatu lubaczowskiego, którego powierzchnia wynosi 1308,37 km2

W Komendzie Powiatowej PSP służbę pełni 48 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych, w tym w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej - 37 strażaków.
Na terenie powiatu Lubaczowskiego działa jedna  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wyposażona ogółem w 10 samochodów:

  • 4 samochody gaśnicze,
  • 4 samochody specjalne,
  • 3 samochody operacyjne.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KP PSP w LUBACZOWIE


  

 

POWIAT LUBACZOWSKI-ANALIZA ZAGROŻEŃ


Powiat lubaczowski położony jest we schodniej części województwa podkarpackiego. Od północy graniczy z województwem lubelskim, od wschodu z Ukrainą, od południa i zachodu z powiatem jarosławskim i przeworskim. W skład powiatu lubaczowskiego wchodzi 8 gmin: gmina miejska lubaczów, gminy miejsko-wiejskie: Cieszanów, Narol, Oleszyce, gminy wiejskie: Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. Siedzibą władz powiatu jest Lubaczów.

Powierzchnia powiatu wynosi 1308, 37 km2, a liczba ludności 59 tysięcy. Gęstość zaludnienia wynosi 44 osoby/km2. Mieszkańcy powiatu stanowia około 2,8 % ludności województwa. Duża część ludności zajmuje się rolnictwem produkując na własne potrzeby ( większość gospodarstw ma powierzchnię 2-7 ha).

W powiecie znajduje się 38 szkół podstawowych, 12 gimnazjalnych, 3 szkoły specjalne oraz 3 szkoły średnie.

Lasy na terenie powiatu stanowią 38% obszaru całego powiatu, to jest 500 km2. Lasy w rejonie Lubaczowa administracyjnie podzielone sa między cztery nadleśnictwa: Lubaczów, Narol, Oleszyce i Jarosław. Większość drzewostanu stanowią drzewostany iglaste - 80% powierzchni zalesionej. Bezpośrednimi czynnikami mającymi wpływ na zagrożenie pożarowe lasów mają: przebieg trakcji kolejowej przez tereny zalesione, duże obszary nieużytków po byłych PGR przylegające do obszarów leśnych oraz penetracja lasów przez ludzi.

Powiat lubaczowski charakteryzuje się brakiem większych zbiorników wodnych. Jedynie na Roztoczu występują niewielkie jeziora i stawy hodowlane. Obszar powiatu w całości niemal należy do dorzecza Sanu (rzeki: Szkło, Lubaczówka, Sołotwa, Przerwa, Wirowa, Różaniec, Łówczanka, Brusienka, Świdnica, Papiernia i Tanew). Tylko niewielki skrawek należy do zlewni Bugu ( Rata i Sołokija). Na terenie powiatu zagrożenie powodziowe może nastapić w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu i topnienia sniegu. Sprowadza się głównie do zalewania terenów uprawnych i łąk leżących blisko rzek i potoków. Sporadycznie dochodzi do podtopień zabudowań we wsiach: Krowica Hołodowska, Borchów, Ułazów oraz na terenie miasta Lubaczowa - ulice: Podzamcze, Mały Łążek, Matejki, Prusa, Rzeczna, Rejtana. Efektem ubocznym wysokich stanów wód jest podwyższony poziom wód gruntowych i przesiąkanie wód do piwnic budynków. Ogółem obszar zalewowy w powiecie wynosi 2800 ha., podtopieniem zagrożonych jest około 150 budynków- powiat lubaczowski nie należy do szczególnie zagrożonych powodzią.

Na terenie powiatu lubaczowskiego łączna długość sieci dróg wojewódzkich wynosi  150 km, w tym 26 km stanowią drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast. Rejon lubaczowski jest ważnym węzłem komunikacyjnym.

Wazne trasy to;

  • droga wojewódzka Jarosław-Lubaczów-Bełżec nr 865
  • droga wojewódzka Jarosław-Lubaczów-werchrata nr 869

Wyżej wymienionymi drogami przewożone sa materiały niebezpieczne, głównie etylina i olej napędowy. prez rejon lubaczowski przebiega tranzytowa droga do przejścia granicznego w Hrebennem, co powoduje duże nasilenie ruchu a tym samym wzrost ilości wypadków i innych zdarzeń na drogach.

Komunikacja kolejowa obejmuje jednotorową linię kolejową niezelektryfikowaną Przeworsk-Bełżec, po której odbywa się głównie ruch pasażerski.

Istotnym zagrożeniem dla powiatu są pozostałości po kopalni siarki w Baszni Dolnej. Kopalnia nie prowadzi prac eksploatacyjnych od 1992 r.. Obeznie zagrożenia stwarzają: trzecirzędowe otwory wiertnicze, składowiska siarki i nie zrekultywowane pole górnicze.

Na terenie gminy Oleszyce usytuowane jest polowe lotnisko, z którego sporadycznie startują samoloty patrolujące lasy, ratownictwa medycznego lub straży granicznej.

 

MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU LUBACZOWSKIEGO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria: